Наукові публікації

1. Бойко Л. А. Использование мексидола в условиях токсического

поражения крыс тетрахлорметаном и карбофосом / Л. А. Бойко, Л. С. Фира,

П. Г. Лихацкий // Проблемы биологии и медицины. – Самарканд, 2015. – №3

(84). – С. 82–87. (Дисертант провела аналіз літератури, виконала

дослідження вмісту продуктів окиснювальної модифікації білків,

підготувала матеріали до друку).

2. Бойко Л. А. Розвиток ендогенної інтоксикації в організмі щурів,

уражених карбофосом / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький //

Український біофармацевтичний журнал. – 2014. – №1 (30). – С. 9–14.

(Дисертант провела експериментальні дослідження, здійснила статистичну

обробку та підготувала матеріали до друку).

3. Бойко Л. А. Проникність плазматичних мембран гепатоцитів та

еритроцитів в динаміці ураження щурів карбофосом / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра,

П. Г. Лихацький, Н. А. Василишин // Вісник проблем біології і медицини. –

2014. – Вип. 2, том 3 (109). – С. 285–287. (Дисертант здійснила аналіз

літератури, провела експериментальні дослідження та підготувала

матеріали до друку).

4. Бойко Л. А. Активність біоенергетичних процесів в органах

щурів після ураження їх тетрахлорметаном і карбофосом / Л. А. Бойко, Л. С.

Фіра, П. Г. Лихацький // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. –

2014. – №2(21). – С. 29–31. (Дисертант провела експериментальні

дослідження, здійснила статистичну обробку та підготувала матеріали до

друку).

5. Бойко Л. А. Ефективність застосування ентеросгелю в умовах

одночасного ураження щурів карбофосом і тетрахлорметаном /Л. А. Бойко,

Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький // Вісник Дніпропетровського університету.

Біологія, медицина. – 2014. – №5 (2). – С. 125–130. (Дисертант провела

аналіз літератури, виконала експериментальні дослідження, підготувала

матеріали до друку).

6. Бойко Л. А. Динаміка активності антиоксидантної системи після

застосування мексидолу в умовах одночасного ураження щурів карбофосом і

тетрахлорметаном / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький // Наукові

записки ТНПУ імені Володимира Гнатюка, Серія: біологія. – 2014. – №4 (61).

– С. 128 – 32. (Дисертант провела дослідження показників антиоксидантної

системи, здійснила статистичну обробку та підготувала матеріали до

друку).

7. Бойко Л. А. Ендогенна інтоксикація в організмі тварин, уражених

тетрахлорметаном / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра // Матеріали 3-ї Всеукраїнської

науково-практичної конференції «Хімія природних сполук» (30-31 жовтня

2012). – Тернопіль. 2012. – С. 61–62.

8. Бойко Л. А. Зміни показників вуглеводного обміну у тварин після

ураження карбофосом / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький // Здобутки

клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів підсумкової

науково-практичної конференції (21 травня 2014). – Тернопіль, 2014. – С.

103–104.

9. Бойко Л. А. Дослідження показників тканинного дихання в

умовах ураження щурів карбофосом / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г.

Лихацький // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною

участю «Бабенківські читання» (24-25 жовтня 2013). – Івано-Франківськ,

2013. – С. 18.

10. Бойко Л. А. Дослідження ступеня ураження гепатоцитів щурів в

умовах одночасного впливу карбофосу та тетрахлорметану / Л. А. Бойко,

Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький // Матеріали підсумкової науково-практичної

конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини»

(присвячена пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України,

професора Леоніда Якимовича Ковальчука); 17 червня 2015. – Тернопіль,

2015. – С. 187.

11. Фіра Л. С. Роль окислювальних процесів у механізмах

одночасного токсичного впливу фосфорорганічних сполук та

тетрахлорметану / Л. С. Фіра, Л. А. Бойко // Матеріали ХІ Українського

біохімічного конгресу (6-10 жовтня 2014). – Київ, 2014. – С. 34–35.

12. Бойко Л. А. Застосування мексидолу для корекції порушень

біоенергетичних процесів за умов одночасного ураження щурів карбофосом і

тетрахлорметаном / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, І. І. Герасимець // Матеріали

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання

експериментальної і клінічної біохімії та фармакології» (8-9 жовтня 2014). –

Тернопіль, 2014 – С. 94.

13. Данилів В. В. Активність маркерних ферментів печінки за умов

одночасного ураження щурів карбофосом та тетрахлорметаном після

використання ентеросгелю / В. В. Данилів, Л. А. Бойко, Е. М. Вашкеба //

Матеріали 84-ої науково-практичної конференції студентів і молодих вчених

з міжнародною участю «Інновації в медицині» (12-13 березня 2015 р.). –

Івано-Франківськ. 2015. – С. 13.

14. Бойко Л. А. Застосування ентеросгелю за умов комбінованого

ураження щурів карбофосом та тетрахлорметаном / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра,

П. Г. Лихацький // Матеріали науково-практичної конференції з

міжнародною участю «Бабенківські читання» (29-30 жовтня 2015 р.) – Івано-

Франківськ. 2015. – С. 20.

15. Данилів В. Зміни показників вуглеводного обміну у щурів,

одночасно уражених карбофосом та тетрахлорметаном / В. Данилів, Л.

Бойко, Е. Вашкеба-Бітлер // ХІХ Міжнародний медичний конгрес студентів

та молодих вчених (27-29 квітня) – Тернопіль. 2015. – С. 282.
Comments