Наукові публікації

1. Бурмас Н.І. Характеристика металотіонеїнів коропа з двох природних популяцій / Бурмас Н. І., Левандович Г. В., Братків О. І., Бабич Т. В. // матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна. Сучасний стан науки: досягнення, перспективи та проблеми розвитку» (20-24 березня 2008). - Київ, 2008. – С. 72.

2. Фальфушинська Г.І. Біохімічні маркери коропа в умовах природних водойм /Фальфушинська Г.І. Бурмас Н.І., Левандович Г.В., Столяр О.Б., Лоумбордіс Н.С. // матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні проблеми водних екосистем” (Дніпропетровськ, 18 жовтня 2007 р.).– Дніпропетровськ, 2007.– 74 с.

3. Burmas N.I. The validation of the seasonal and spatial effects on the biochemical markers in carp Cyprinus carpio / Burmas N.I., Levandovich H.V., Falfushinska H.I. // матеріали IV Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології”. – Львів, 2008 (7-10.04). – Львівський національний університет імені Івана Франка. – С. 145.

4. Бурмас Н.І. Ендогенна інтоксикація в організмі тварин за умов поєднаного впливу ізоніазиду, рифампіцину та сполук шестивалентного хрому / Бурмас Н. І., Фіра Л. С. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2010. - №2. – С. 23–26.

5. Бурмас Н.І. Окиснювальні процеси в організмі тварин за умов поєднаного впливу сполук шестивалентного хрому та туберкулостатиків / Бурмас Н. І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г. Василишин Н.А. // Вісник Вінницького національного медичного університету – 2011. - Т.15, № 1. – С.1–3.

6. Бурмас Н.І. Окиснювальні процеси в організмі тварин за умов поєднаного впливу ізоніазиду, рифампіцину та сполук шестивалентного хрому // матеріали Науково-практичної конференції “Актуальні питання теоретичної медицини” (20-22 квітня 2011 року). – Суми, 2011. – С.65.

7. Бурмас Н.І. Порушення структури біомакромолекул в умовах ураження тварин туберкулостатиками та хромом / Бурмас Н. І., Фіра Л.С.  // матеріали VII міжнародної науково-технічної конференції “Актуальні питання біологічної фізики і хімії. БФФХ-2011” (26-30 квітня 2011 року). – Сефастополь, 2011. – С.231–232.

8. Медвідь І. І.  Показники антиоксидантної системи щурів, уражених тетрахлоретаном, після застосування екстрату з листя шовковиці / Медвідь І.І., Фіра Л. С., Бурмас Н.І. // Медична хімія. – Тернопіль, 2011. – Т.13, №4 (49) . – С.54­–56.

9. Бурмас Н. І. Розвиток вільнорадикальних процесів в організмі тварин уражених сполуками шестивалентного хрому / Бурмас Н.І., Фіра Л. С., Лихацький П.Г., Медвідь І.І. // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2011. - Т.15 , № 1. – С. 2729.

10. Бурмас Н.І. Гепатотоксичний вплив поєднаного застосування ізоніазиду та рифампіцину на організм тварин // матеріали XV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (27-29 квітня 2011 року). – Тернопіль, 2011. – С.324.

11. Бурмас Н.І. Поєднаний вплив туберкулостатиків та сполук шестивалентного хрому на розвиток вільнорадикальних процесів у статевонезрілих щурів / Н.І. Бурмас // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики (матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини і фармації – 2011» (12-13 травня 2011 року)). – Запоріжжя, 2011. – Випуск XXIV, № 2, додаток. – С.8–9.

12. Бурмас Н. І.  Порівняльна характеристика показників ендогенної інтоксикації у щурів різних вікових груп за умов поєднаного впливу сполук шестивалентного хрому та туберкулостатиків / Бурмас Н.І., Фіра Л. С., Медвідь І.І. // Медична хімія. – 2011. - Т.13 , №4 (49) . – С.57-60 .

13. Бурмас Н. І. Окиснювальні процеси у старечих щурів, уражених ізоніазидом, рифампіцином та сполуками шестивалентного хрому після застосування тіотриазоліну / Бурмас Н.І., Фіра Л. С. // матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хімія природних сполук» (30-31 жовтня 2012 року). – Тернопіль, 2012. – С.62–63.

14. Бурмас Н.І. Активність окиснювальних процесів за умов одночасного отруєння щурів сполук шестивалентного хрому, ізоніазиду та рифампіцину / Бурмас Н. І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г. // Наукові записки тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : біологія. – 2013. – Т.15, № 1 (54). – С.91–95.

15. Бурмас Н.І. Застосування сорбексу за умов одночасного ураження тварин ізоніазидом, рифампіцином та сполуками шестивалентного хрому / Бурмас Н. І., Фіра Л. С. //Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – №2 (25). – С. 54–60.

16. Бурмас Н.І.  Дослідження метаболічних порушень у печінці щурів в умовах ураження туберкулостатиками та сполуками шестивалентного хрому / Бурмас Н. І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г. //Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – № 5 (28). – С. 4–8.

17. Бурмас Н.І. Ендогенна інтоксикація в організмі тварин за умов поєднаного впливу ізоніазиду, рифампіцину та сполук шестивалентного хрому / Бурмас Н. І., Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Руснак Н. І.// Актуальні проблеми транспортної медицини : навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія. – 2013. – №4 (34). – С. 132–136.

18. Бурмас Н.И. Исследование антиоксидантных свойств тиотриазолина в условиях одновременного поражения животных изониазидом, рифампицином и соединениями шестивалентного хрома / Н.И. Бурмас, Л.С. Фира, П.Г. Лихацкий, И.И. Герасимец [и др.] // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. – 2014. – № 5. – С. 44–50.

19. Бурмас Н. І. Структура та функції печінки в умовах хромово-ізоніазидо-рифампіцинового ураження щурів після застосування сорбексу / Н. І. Бурмас, Л. С. Фіра // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина. – 2014. – № 5 (2). – С. 94–98.

20. Burmas N. I. Enzyme markers activity and bile formation function of liver in cases of  tuberculostatics and hexavalent chromium compounds affection in rats / N. Burmas, L. Fira, P. Lyhackyy // International Journal of Medicine and Medical Research / – 2016. – Volume 2, Issue 1. P. 32–38.   

21. Бурмас Н. І. Стан антиоксидантної системи та жовчоутворювальної функції в організмі щурів, уражених сполуками шестивалентного хрому / Н. І. Бурмас // Медична та клінічна хімія. – 2016. – Т. 18, № 1. – С. 89–93.

22.  Бурмас Н. І. Детоксикаційна дія сорбексу в організмі тварин уражених туберкулостатиками та шестивалентним хромом / Н. І. Бурмас // матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з міжнародною участю, присвячена Дню науки «Сучасні аспекти медицини і фармації – 2016» (12-13 травня 2016 року). – Запоріжжя, 2016. – С. 223–224.

23. Бурмас Н. І. Дослідження навчальної мотивації у студентів першого курсу Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського / Н. І. Бурмас, Л. А. Бойко, І. Р. Бекус, М. В. Кирилів// Медична освіта. – 2016. – № 4. – С. 31-33.

24. Бурмас Н. І. Дистанційна освіта як сучасна форма навчання / Н. І. Бурмас, Д. Б. Фіра, Л. А. Бойко // матеріали  XIV Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю, присвяченій 60-річчю ТДМУ  "Cучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні" (18-19 травня 2017 року). – Тернопіль, 2017. –Т. 1. – С. 76-77. 

     25. Бойко Л.А.   Особливості перебігу окиснювальних процесів у щурів, уражених тетрахлорметаном на тлі інтоксикації карбофосом /Л.А. Бойко, Л.С. Фіра, Н.І. Бурмас, І.Р. Бекус // Український біофармацевтичний журнал. – 2017. – №2 (49). – С.9-13. 

Comments