Наукові публікації

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ДЕМИД АННИ ЄВГЕНІВНИ

 

Статті

1.      Ахметшин, А. Г. Метод потенціометричного титрування при вивченні ступінчастого комплексоутворення / А. Г. Ахметшин, А. Є. Демид / / Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Хімія. – 2001. – № 5. – С. 35–38.

2.      Демид, А. Є. Аналітичне використання електрохімічних властивостей галогенокупратів (І) і (ІІ) та сульфуровмісних органічних реагентів / А. Є. Демид, А. Г. Ахметшин / / Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Хімія. – 2002. – № 6. – С. 38–40.

3.      Ахметшин, А. Г. Визначення цинку амперометричним способом у хлоридних розчинах і вивчення його діетилдитіокарбамату / А. Г. Ахметшин, А. Є. Демид, І. М. Драч / / Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Хімія. – 2003. – № 7.– С. 25–28.

4.      A. Demyd, A. Akhmetshin. Amperometric Analysis of Multicationic Mixtures with Sodium Diethyldithiocarbamate. // 8th Analytical Russian-German-Ukrainian Symposium (ARGUS) Hamburg, Germany, 2003. – P. 5365.

5.      Демид, А. Є. Електрометричне визначення Купруму (ІІ) і Ніколу (ІІ) при їх одночасній присутності в об’єктах аналізу / А. Є. Демид, Д. О. Польовий, А. Г. Ахметшина [та ін.] / / Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Хімія. – 2004. – № 8.– С. 41–47.

6.      Ахметшин, А. Г. Осадження Кобальту діетилдитіокарбаматом при амперометричному титруванні у присутності Купруму / А. Г. Ахметшин, А. Є. Демид, А. Г. Ахметшина / / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Хімія. – 2005. – № 9.– С. 29–33.

7.      Ахметшин, А. Г. Роль дифузійних процесів при коливанні потенциалу мідного электрода в бромідному електроліті/ А. Г. Ахметшин, Б.Д. Грищук, А. Є. Демид, А. Г. Ахметшина / / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Хімія. – 2006. – № 10.– С. 28–32.

8.      Супрунович, В.  И.  Колебательные процессы в системе медный электрод – раствор соли меди в присутствии бромидов / В. И. Супрунович, А. Г. Ахметшин, А. Е. Демид [та ін.] / / Вопросы химии и химической технологии. Днепропетровск. – 2007. – № 3. – С. 129–132.

9.      Демид, А. Є. Амперометричне дослідження розчинності диетилдитіокарбамінату Кобальту та кінетичних реакцій його утворення на фоні хлоридів / А. Є. Демид, А. Г. Ахметшин / / Вопросы химии и химической технологии. Днепропетровск. – 2009. – № 5. – С. 7175.

10.  Логойда Л.С. Спектрофотометричне визначення гліцину у таблетках, що містять гліцин та деякі рослинні екстракти / Л. С. Логойда, Л. В. Вронська, А. Є. Демид, М. М. Михалків  / / Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 4(16). – С. 50–54.

11.  Тригубчак О.В. Розробка методик аналізу кишково-розчинних таблеток кислоти ацетилсаліцилової / О. В. Тригубчак, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий, А. Є. Демид   / / Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 1(17). – С. 43–46.

12.  Демид А.Є. Вербозілля лучне (LYSIMACHIA NUMMULARIA L.) як джерело для одержання лікарських засобів / А.Є.Демид // Фармацевтичний часопис. — 2013. – №1(25) — С. 208–213.

13.  Демид А.Є. Вивчення флавоноїдів трави вербозілля лучного / А.Є.Демид // Фармацевтичний часопис. — 2013. – №2(26) — С. 17–22.

14.   Демид А.Є. Визначення вмісту органічних кислот у траві вербозілля лучного / А.Є. Демид, М. Б. Чубка, М. М. Михалків // Фармацевтичний часопис. — 2014. – №1(29) — С. 18–22.

15.  Демид А.Є. Компонентний склад ефірної олії вербозілля лучного (Lysimachia nummularia L.) / А.Є. Демид // Медична хімія. — 2014. – №1 — С. 58–61.

16.  Вронська Л.В. Дослідження щодо стандартизації трави меліси лікарської / Л.В. Вронська, А.Є. Демид // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації — 2014. – №2(34) — С. 10–15.

17.  L.V. Vronska, M.B. Chubka, A.Ye. Demyd Development of phenolic compounds chromatographic identification in blueberry shoots  // Фармацевтичний часопис. — 2015. – №3(26) — С. 2833.

18.  L.V. Vronska, A.Ye. Demyd, M. A. Ezhned  Development ofstandertization methodology of elecampane rhizomes and roots (inula helenium L.) for the hydroxycinnamic acids content  // Фармацевтичний часопис. — 2016. – №2 — С. 26–31.

 

 

 

Тези

19.  Ахметшин, А. Г. Потенціометричне дослідження розчинів бромокупратів (І, ІІ) / А. Г. Ахметшин, А. Є. Демид, О. С. Криськів / / Всеукраїнська (з міжнародною участю) конференція з аналітичної хімії, присвячена 100-річчю від дня народження професора М.П.Комаря : Тез. доп. – Харків, 2000. – С. 162.

20.  Ахметшин, А. Г. Применение различных сенсоров для потенциометрического и вольтамперометрического изучения системы Cu2+-Cu+-Br- / А. Г. Ахметшин, О. С. Крыськив, А. Е. Демид / / Всеросийская конференция с международным участием “Сенсор 2000” : Тез. докл. – Санкт-Петербург, 2000. – С. 153.

21.  Ахметшин, А. Г. Комплексоутворення в системах Cu2+-Cl-, Cu+-Cl-, Cu2+-Cu+-Cl-   / А. Г. Ахметшин, А. Є. Демид / / V наукова конференція Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя : Тез. доп. – Тернопіль, 2001. – С. 141.

22.  Демид, А. Є. Вивчення комплексоутворення при взаємодії Cu(І, ІІ) з галогенідами потенціометричним методом / А. Є. Демид, А. Г. Ахметшин / / Львівські хімічні читання :  Тез. доп. – Львів, 2001. – С. У 11.

23.  Демид, А. Є. Комплексоутворення в розчинах солей купруму з високими концентраціями лігандів та його використання для зміщення рівноваги в окисно-відновних процесах / А. Є. Демид, В. С. Барановський, А. Г. Ахметшин / / XV Українська конференція з неорганічної хімії за міжнародною участю : Тез. доп. – Київ, 2001. – С. 128.

24.  Демид, А. Е. Электрохимическое исследование водных растворов галогенкупратов и их аналитическое использование / А. Є. Демид, А. Г. Ахметшин / / Международная конференция студентов и аспирантов по фундаментальным наукам «Ломоносов-2002». Секция «Химия» : Тез. докл. – Москва, 2002. – С.15.

25.   Ахметшин, А. Г. Амперометричне титрування суміші катіонів диетилдитіокарбамінатом натрію з використанням амперометричного індикатору / А. Г. Ахметшин, А. Є. Демид / / VІ наукова конференція Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя : Тез. доп. – Тернопіль, 2002. – С. 133.

26.  Демид А.Є., Польовий Д.М. Використання властивостей  галогенкупратів для електрометричних визначень з твердими електродами / / Матеріали Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених „Політ-2002” : Тез. доп. – Київ, 2002. – С. 150.

27.  Ахметшин, А. Г. Використання солей кобальту для аналізу трьохкомпонентних сумішей в амперометрії / А. Г. Ахметшин, А. Є. Демид / / VІІ наукова конференція Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя : Тез. доп. – Тернопіль, 2003. – С. 157.

28.  Демид, А. Є. Амперометричне титрування суміші катіонів на фоні галогенідів лужних металів / А. Є. Демид, А. Г. Ахметшин / / Сесія наукової ради НАН України з проблеми “Аналітична хімія” : Тез. доп. – Ужгород, 2003. – С. 29–30.

29.  Демид, А. Є. Аналіз осадів стічних вод електрохімічних виробництв / А. Є. Демид,  І. М. Драч, А. Г. Ахметшин / / І Міжнародна науково-технічна конференція студентів і аспірантів “Хімія і сучасні технології” : Тез. доп. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 288–289.

30.  Ахметшин, А. Г. Использование галогенкупратов при анализе природных и сточных вод / А. Г. Ахметшин, А. Е. Демид / / Международный Форум “Аналитика и аналитики” : Тез. докл. – Воронеж, 2003. – С. 338.

31.  Demyd, A. Y., Akhmetshin A.G. Amperometric analysis of multicationic mixtures with sodium diethyldithiocarbamate // Abstracts of 8th Analytical Russian-German-Ukrainian Symposium (ARGUS). – Hamburg, Germany, 2003.  P60.

32.  Ахметшин, А. Г. Амперометричне визначення катіонів важких металів при їх сумісній присутності у сировині силікатного виробництва / А. Г. Ахметшин, А. Г. Ахметшина, А. Є. Демид / / Науково-технічна конференція “Перспективні напрямки розвитку науки і технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів” : Тез. доп. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 28–29.

33.  Демид А.Є., Драч І.М., Польовий Д.О. Аналіз осадів стічних вод електрохімічних виробництв / / Матеріали І Міжнародної науково-технічної конференції „Хімія і сучасні технології” : Тез. доп. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 288–289.

34.  Демид А.Є. Оптимізація аналізу складних сумішей катіонів важких металів амперметричним методом/А. Є. Демид, Д. О. Польовий,  А. Г. Ахметшина, А. Г. Ахметшин / / ІІХ наукова конференція Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя : Тез. доп. – Тернопіль, 2004. – С. 122.

35.  Ахметшина, А. Г. Механізм співосадження Кобальту із солями Купруму при його амперметричному визначенні диетилдитіокарбамінатом / А. Г. Ахметшина, А. Є. Демид, А. Г. Ахметшин / / ІХ наукова конференція Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя : Тез. доп. – Тернопіль, 2005. – С. 131.

36.  Ахметшина, А. Г. Про механізм коливання потенціалу мідного електроду у бромідному розчині / А. Г. Ахметшина, А. Г. Ахметшин, А. Є. Демид / / Х наукова конференція Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя : Тез. доп. – Тернопіль, 2006. – С. 176.

37.  Демид, А. Є. Визначення термодинамічних функцій реакції і електрометричний аналіз складних сумішей катіонів / А. Є. Демид, А. Г. Ахметшин / / Х наукова конференція Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя : Тез. доп. – Тернопіль, 2006. – С. 178.

38.  Демид, А. Є. Аналітичне застосування амперметричного дослідження взаємодії катіонів з діетилдитіокарбамінатом на фоні галогенідів / А. Є. Демид, А. Г. Ахметшин / / Сесія наукової ради НАН України з проблеми “Аналітична хімія”. Наукова конференція "Аналітичний контроль якості та безпеки продукції промислового виробництва і продовольчої сировини. Питання підготовки фахівців для випробувальних лабораторій" : Тез. доп. – Одеса, 2006. – С. 23.

39.  Ахметшина, А. Г. Использование особенностей поведения катионов меди (І) и (ІІ) в галогенидных растворах для анализа стекол / А. Г. Ахметшина, А. Е. Демид, А. Г. Ахметшин / / Науково-технічна конференція "Фізико-хімічні проблеми в технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів" : Тез. доп. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 3536.

40.  Демид, А. Є. Аналітичне використання властивостей продуктів взаємодії диетилдитіокарбамінату натрію натрію та катіонів важких металів на фоні галогенідів  / А. Є. Демид, А. Г. Ахметшин / / Сесія наукової ради НАН України з проблеми “Аналітична хімія” : Тез. доп. – Харків, 2007. – С. 24.

41.  Чубка М.Б. Ідентифікація фенол карбонових кислот у лікарській рослинній сировині / М.Б. Чубка, Л.В. Вронська, А.Є. Демид / /  ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Хімія природних сполук» : Тез. доп. – Тернопіль, 2012. – С. 143.

42.  Демид А.Є. Вивчення якісного та кількісного складу флавоноїдів у траві вербозілля лучного / А.Є. Демид, Л.В. Вронська / /  ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених : Тез. доп. – Луганськ, 2013. – С. 160.

43.  Vronska L.V. Research antiradical activity extracts of some plants used in diabetes / L.V. Vronska, O.I. Yazerska, T.G. Kalenyk, M.B.Chubka, A.Ye. Demyd / / 7th Lviv-Lublin conference of experimental and clinical biochemistry : Abstracts. – Lviv, 2013. – P.175.

44.  Liudmyla Vronska  Study of phenolic compounds of blueberry shoots and theirs standardization / Liudmyla Vronska, Taras Groshoviy, Mariana Chubka, Anna Demyd / / 4th International conference and workshop ‘Plant – the sourse of research material’: Abstracts. – Lublin, 2015. – P.210.

45.  Vronska L.V. Chromatographic and microbiological research of some essential oils samples in the developing of antimicrobials drug for use in the oral cavity / L.V. Vronska, O.V. Pokryshko, Ya.P. Nahirnyi, T.A. Hroshovyi, M.B. Chubka, A.Ye. Demyd / / International Scientific Congres ‘Modern directions in chemistry, biology, pharmacy, and biotechnology’: Abstracts. – Lviv, 2015. – P.113.

46.  Демид А.Є., Вронська Л.В., Чубка М.Б. Фітохімічне дослідження вербозілля лучного / /  Міжнародна науково-практична internet-конференція “Аналітична хімія у фармації” : Тез. доп. – Харків, 2015. – с. 98-99.

47.  Вронська Л.В., Чубка М.Б., Демид А.Є. Дослідження можливості застосування хроматографічних методів при встановлення тотожності окремих видів ЛРС / /  Міжнародна науково-практична internet-конференція “Аналітична хімія у фармації” : Тез. доп. – Харків, 2015. – с. 99-100.

48.  Демид А.Є., Вронська Л.В., Олійник О.М., Літовкіна Т.М. Фітохімічне дослідження кульбаби лікарської коренів як сировини для розробки цукрознижуючих засобів/ /  ІІ Міжнародна науково-практична internet-конференція “Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин” : Тез. доп. – Харків, 2016. – С. 97-99.

49.   Демид А.Є., Вронська Л.В., Ежнед М.А. Дослідження фенольних сполук оману високого коренів і кореневищ/ / IV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Хімія природних сполук» : Тез. доп. – Тернопіль, 2016. – С. 22-23.

 

 

Науково-педагогічні видання

50.  Романишина Л.М., Криховець О.В., Загричук Г.Я. та ін. (в т. ч. Демид. А. Є.) Організація самостійної роботи студентів фармацевтичних факультетів із дисциплін хімічного циклу / / Матеріали науково-методичної конеренції „Роль самостійної роботи у становленні майбутнього фахівця” : Тез. доп. – Тернопіль, 2004. – С. 115-118.

51.  Вронська Л.В., Михалків М.М., Загричук Г.Я. та ін. (в т. ч. Демид. А. Є.) Викладання хімічних дисциплін в аспекті впровадження Z-системи / / Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конеренції „Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір” : Тез. доп. – Тернопіль, 2009. – С. 75-77.

52.  Реалізація міждисциплінарної інтеграції при вивченні хімічних дисциплін студентами фармацевтичного факультету / М.М. Михалків, А.Є. Демид, М.Б. Чубка, І.Б. Івануса // Медична освіта. – 2013. –  № 4. – С. 61-65.

53.  Кирилів М.В., Бекус І.Р., Демид А.Є. Організація навчальної діяльності у формі малих груп при вивченні хімічних дисциплін у вищій школі / М.В. Кирилів, І. Р. Бекус, А.Є. Демид // Медична освіта. – 2013. –  № 4. – С. 40-42.

54.  І.Б. Івануса, М.М. Михалків А.Є. Демид Роль розрахункових задач при вивченні аналітичної хімії у фармацевтичній освіті // Медична освіта. – 2015. –  № 4. – С. 24-26.

Підручники та посібники

55.  Соколова Л.В. та ін. (в т.ч. Демид А.Є.) Збірник тестових завдань для підготовки студентів до ліцензійного тестового іспиту „Крок-1. Фармація.” / / Тернопіль, 2007. – 345 с.

56.  Демид А.Є. Робочий зошит з неорганічної хімії 2014р

 

 

Авторські свідоцтва, патенти

57.  Марценюк В.П., Чернецький Д.В., Федишин Н.С., Логін Т.І., Демид А.Є. Комп’ютерна програма «Спостереження осмосу» / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №65580. – 25.05.2016.

58.  Марценюк В.П., Чернецький Д.В., Федишин Н.С., Логін Т.І., Демид А.Є. Комп’ютерна програма «Створення гальванічного елементу» / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №65581. – 25.05.2016.

59.  Марценюк В.П., Чернецький Д.В., Федишин Н.С., Логін Т.І., Демид А.Є., Загричук Г.Я. Комп’ютерна програма «Отримання оксиду й діоксину Нітрогену та дослідження їх властивостей» / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №65587. – 25.05.2016.


Comments