Наукові публікації

 1. Гонський Я.І., Рубіна Л.М., Саюк Н.П., Дмухальська Є.Б. та ін. Організація самостійної роботи студентів на кафедрі медичної хімії./ Наук-метод. конференція: Тези доп. – Тернопіль, Укрмедкнига. – 2004. – С. 60-61.

 2. Гонський Я.І., Дмухальська Є.Б. Ястремська С.О., та ін. Аспекти сучасної технології викладання хімічних дисциплін у вищих медичних закладах. / Новітні освітні технології у викладанні хімічних дисциплін: Збірник статей і тез. доп. Всеукраїнська наук-метод. конференції. – Тернопіль, Укрмедкнига. – 2004. С. 70-73.

 3. Вікові особливості зміни вмісту молекул середньої маси у фракціях плазми крові щурів з кадмій-гідразиновим токсикозом та за корекції дипептидом / Дмухальська Є.Б., Ястремська С.О., Криницька І.Я., Бекус І.Р. // Медична хімія. – 2004, т. 6, № 3. С. 38-40.

 4. Dmukhalska Ye. Metodical instructions to lesson on inorganic, colloidal and bioorganic chemictry for 1-year students. Тернопіль, “Укрмедкнига. – 2005. – 416 р.

 5. Гонський Я.І., Дмухальська Є.Б., Ястремська С.О. Функціональна активність дезінтоксикаційної систем мікросом печінки та стан мембран за умов інтоксикації гідразин хлоридом, кадмій хлоридом та за їх поєднання // Медична хімія. –2005, т. 7, № 2. С. 79-81.

 6. Дмухальська Є.Б. Гінка А. Корекція порушень стану детоксикаційної системи у щурів з кадмій гідразиновим токсикозом // ІX Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених: Тези доп. – Тернопіль, 2005. – С. 177.

 7. Гонський Я.І., Дмухальська Є.Б. Вплив ксенобіотиків та металокомплексів гістидину на проникність еритроцитів // Буковинський медичний вісник. – 2005. – т. 9, № 2. – С. 60-63.

 8. Гонський Я.І., Дмухальська Є.Б., Ястремська С.О., та ін.. Стан детоксикаційної системи та процесів ліпопероксидації за умов токсичного ураження тварин різного віку // Здобутки клініч. та експерим. медиц. - Тернопіль: Укрмедкнига. – Вип. 10. – 2005. – С. 168-169.

 9. Гонський Я.І., Дмухальська Є.Б., Ястремська С.О. Навчально-науковий інститут медичної і фармацевтичної хімії // Медична освіта. – 2005. – № 3. – С. 35-37.

 10. Гонський Я.І., Дмухальська Є.Б. Стан плазматичних мембран у щурів з кадмій-гідразиновим токсикозом та за корекції металокомплексами гістидину // ІX Український біохімічний з’їзд: т. 2. – Харків, 2006. – С. 174 -175.

 11. Впровадження засад кредитно-модульної системи у викладанні хімічних дисциплін для студентів І курсу медичного факультету / Я.І. Гонський, Є.Б. Дмухальська, М.В. Чорна, І.Р. Бекус, Н.А. Василишин // Всеукраїнська науково-методична конференція “Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський медичний простір”: збірник статей і тез. – Тернопіль, Укрмедкнига. – 2006. С. 156-158.

 12. Ya. Honsky, Ye. Dmukhalska, S. Yastremska, o. Ostrivka. The influence of liposomes on functional state of membranes and lypoperoxidation at toxicosis caused by cadmium / Annales universitatis mariae Curie-Sklodowska. – Lublin-Polonia. – 2006. – vol. XIX, 1, 47. – P. 219-222.

 13. Вронська Л.В., Михалків М.М., Коробко Д.Б., Яворська Л.П., Загричук Г.Я., Дмухальська Є.Б., Гнідець В.І., Поляк О.Б. Особливості створення електронних підручників // Матеріали наук.-практ. конф. “Проблеми створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів”. – Тернопіль, 2006. – С. 56-60.

 14. Вронська Л.В., Михалків М.М., Дмухальська Є.Б., та ін. Перший досвід впровадження Z-системи у викладанні хімічних дисицплін на кафедрі фармацевтичної хімії //Медична освіта. – 2008. – № 1. – с. 37-40.

 15. Вронська Л.В., Михалків М.М., Загричук Г.Я., Коробко Д.Б., Поляк О.Б., Іванець Л.М., Дмухальська Є.Б., Яворська Л.П., Гнідець В.І., Василишин Н.А., Івануса І.Б., Демид А.Є. Викладання хімічних дисицплін в аспекті впровадження Z-системи //Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції "Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір". – 2009. – Тернопіль. – 21-22 травня 2009 року. – с. 75-77.
 16. Дмухальська Є.Б., Гонський Я.І., Стан антиоксидантної системи за токсичного ураження важкими металами та фосфорорганічними сполуками // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: підсумкова науково – практична конф., 17 квіт. 2012 р.: тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 181-182.

 17. Гонський Я. І., Дмухальська Є. Б., Куліцька М. І. Особливості вільнорадикального окиснення білків і ліпідів за ураження солями важких металів і гліфосату // «Довкілля і здоров’я»: науково-практична конференція, 27 -28 квіт. 2012 р.: тези доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 112-113.

 18. Дмухальська Є. Б., Гонський Я. І., Куліцька М. І. Динаміка змін показників ендогенної інтоксикації у тварин уражених солями важких металів і гліфосату за корекції дипептидом // “Хімія природних сполук”: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30-31 жовтня 2012 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 74-75.

 19. Дмухальська Є.Б., Гонський Я.І., Куліцька М.І. Морфологічні зміни печінки за умов поєднаної дії солей важких металів та фосфорорганічних пестицидів. // Вісник проблем біології і медицини. – 2012. № 4 том 2 (97). – С. 182-185.

 20. Дмухальська Є.Б., Гонський Я.І. Вплив важких металів та пестицидів на особливості вільнорадикального окиснення білків і ліпідів/ Є.Б.Дмухальська, Я.І. Гонський //Здобутки клінічної і експериментальної медицини : зб. тез, м. Тернопіль, 21 травня 2014 р. – Тернопіль, 2014. – С. 111.

 21. Дмухальська Є.Б. Біохімічні показники функціонального стану печінки за умов поєднаної дії важких металів і раундапу / Я.І. Гонський, Є.Б. Дмухальська, Т. Я. Ярошенко // Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології. Наук-практ. конф. 9-10 жовт. 2014 р. – Медична хімія. – 2014. – Т. 16, № 3. – С. –73-78.

Comments