Наукові публікації

Іванець Людмила Миколаївна

2001 р.

1. Янчук М.І., Грод І.М., Іванець Л.М. Кількісна оцінка впливу властивостей розчинників на кінетику реакції утворення фосфоровмісних семикарбазидів // ХІХ Українська конференція з органічної хімії: Тези доп. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2001. – С. 204.

2002 р.

1.      Янчук Н.И., Иванец Л.Н. Сопоставление каталитической активности пиридинов и N-пиридиноксидов с их основностью // ЖОХ. — 2002. — Т. 72. — Вып. 9. — С. 1542 — 1545.

2.      Янчук Н.И., Грод И.Н., Иванец Л.Н. Количественная оценка влияния физико-химических свойств растворителей на кинетику реакций образования фосфорсодержащих семикарбазидов // ЖОХ. — 2002. — Т. 72. — Вып. 11. — С. 1889 — 1894.

3.      Янчук М.І., Іванець Л.М. Органічні розчинники як каталізатори процесу утворення фосфоровмісних семикарбазидів // „Наукові записки” Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Хімія. — 2002. — № 6. — С. 29 — 35.

4.      Иванец Л.Н., Полюляк А.И., Варава О.М., Янчук С.Н. Исследование кинетики реакций гидразидов диарилфосфиновых кислот с фенилизотиоцианатом в нитробензоле // Матеріали мужнародної наукової конференції студентів та молодих учених „Політ-2002”. – 2002. – Київ: Наука і молодь. – С. 148.

2003 р.

1.      Янчук М.І., Іванець Л.М. Кінетика реакцій гідразидів О,О-діарилтіофосфорних кислот з фенілізотіоціанатом в бензолі // „Наукові записки” Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Хімія. — 2003. — № 7. — С. 42 — 44.

2.      Іванець Л., Янчук М. Дослідження кінетики реакцій гідразидів О,О-діарилтіофосфорних кислот з фенілізотіоціанатом // Збірник наукових праць: Дев’ята наукова конференція „Львівські хімічні читання-2003”. — Львів: Видавн. центр Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. — С. О17.

3.      Янчук М.І., Іванець Л.М., Янчук С.М. Вплив розчинників на процес утворення фосфоровмісних пікрилгідразидів. „Наукові записки” Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Хімія. — 2003. — № 7. — С. 32-37.

2004 р.

1.      Іванець Л.М., Янчук М.І. Вплив донорних розчинників на процес утворення фосфоровмісних тіосемикарбазидів // „Наукові записки” Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Хімія. — 2004. — № 8. — С. 39 — 41.

2.      Іванець Л.М., Янчук М.І., Бодров В.П. Дослідження фізіологічної активності гідразиду О,О-дифенілтіофосфорної кислоти // І Міжнародна науково-практична конференція „Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономіка лікарських засобів та біологічно активних добавок”. — 2004. — Тернопіль: Укрмедкнига. – 357-362 c.

3.      Янчук М.І., Іванець Л.М. Донорні розчинники як каталізатори процесу утворення фосфоровмісних тіосемікарбазидів // ХХ Українська конференція з органічної хімії, присвячена 75-річчю з дня народження академіка О.В. Богатського: Тези доп., ч. 1, ч. 2. — Одеса: Видавництво Астропринт, 2004. — С. 388.

 

2005 р.

1.      Бодров В.П., Іванець Л.М., Янчук М.І. Дослідження каталітичного впливу електронодонорних розчинників на реакцію утворення тісемикарбазиду при взаємодії гідразиду О,О-дифенілтіофосфорної кислоти з фенілізотіоціанатом в бензольному розчині // Вісник Донецького університету. Серія А. Природничі науки, 2005. - № 1. – С. 275-279.

2.      Янчук Н.И., Иванец Л.Н. Кинетические закономерности реакций гидразидов О,О-диарилтиофосфорных кислот с фенилизотиоцианатом в бензоле // ЖОХ, 2005. – Т. 75. – Вып. 6. – С. 893-896.

2006 р.

1. Янчук М.І., Іванець Л.М., Жеребчук О.В. Вплив структури гідразидів О,О-діарилтіофосфорних кислот на каталітичний процес утворення тіосемикарбазидів // „Наукові записки” Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Хімія. — Вип. 10. – 2006. – С. 39-43.

2007 р.

1. Соколова Л.В., и др. в тм числе Иванец Л.Н. Сборник тестовых заданий для подготовки иностранных студентов к лецинзионному тестовому экзамену «Крок – 1. Фармация». // Тернополь, 2007. – 369 с.

2. Соколова Л.В. та ін. в тому числі Іванець Л.М. Збірник тестових завдань для підготовки студентів  до ліцензійного тестового іспиту «Крок – 1. Фармація». // Тернопіль, 2007. – 345 с.

2008 р.

1.                Іванець Л.М. Вплив структури гідразидів О,О-діарилтіофосфорних кислот на α-ефект їх реакції з фенілізотіоціанатом // Збірка тез доповідей Другої Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених „Хімічні проблеми сьогодення”. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – С. 43.

2.      Вронська Л.В., Михалків М.М., Дмухальська Є.Б. та ін. (в т.ч. Іванець Л.М.). Перший досвід впровадження Z-системи у викладання хімічних дисциплін на кафедрі фармацевтичної хімії // Медична освіта. – 2008. - № 1. – С. 37-40.

 

2009 р.

1. Вронська Л.В., Михалків М.М., Загричук Г.Я. та ін. (в т.ч. Іванець Л.М.). Викладання хімічних дисцплін в аспекті впровадження Z-системи // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції "Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір". – 2009. – Тернопіль. – 21-22 травня 2009 року. – с. 75-77.

2. Іванець Л.М. Активаційні параметри каталізованої піридином реакції гідразиду О,О-дифенілтіофосфорної кислоти з фенілізотіоціанатом в бензолі // „Наукові записки” Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Хімія. — 2009. — № 16. – С. 53-55.

 

2010 р.

1. Іванець Л.М. Оцінка впливу природи середовища на реакційну здатність метил- і хлорзаміщених гідразидів О,О-дифенілтіофосфорної кислоти в реакції з фенілізотіоціанатом // Збірка тез доповідей Четвертої Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених „Хімічні проблеми сьогодення”. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – С. 78.

2. Іванець Л.М. Вплив фізико-хімічних властивостей розчинників на кінетику реакції метилзаміщених гідразидів О,О-дифенілтіофосфорної кислоти з фенілізотіоціанатом // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия "Биология, химия". – Т. 23 (62). – 2010. - № 3. – С. 244-250.

3. Л.М. Іванець, О.Б. Поляк. Розв'язування задач з модулів "Фізична хімія" та "Фармацевтична хімія" як важливий елемент підготовки спеціалістів фармації // Медична освіта. – 2010. - № 4. – С. 40-42.

 

2011 р.

1. Іванець Л.М., Чорна М.В. Дослідження впливу O,O-дифеніл-N-фенілкарбамотіоїлфосфоро гідразидотіоату на фізіологічну активність озимої пшениці // Вісник Донецького університету. Серія А. Природничі науки, 2011. - № 1. – С. 87-90.

2. Л.М. Іванець., Г.Я. Загричук, О.Б. Поляк. Вплив природи замісників у молекулах гідразидів О,О-діарилтіофосфорних кислот на механізм їх реакції з фенілізотіоціанатом // Збірник наукових праць: Тринадцята наукова конференція „Львівські хімічні читання-2011”. — Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. — С. Ф15.

3. Л.М.Іванець, О.Б. Поляк, Г.Я. Загричук. Каталітичний вплив третинних амінів і піридинів на реакцію гідразиду О,О-дифенілтіофосфорної кислоти з фенілтіоціанатом // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Хімія. – 2011. – №18. – С. 40-43.

4. Загричук Г.Я., Іванець Л.М., Демид А.Є. Неорганічна хімія. Модуль 1. Загальна хімія: Будова речовини. Енергетика хімічних реакцій. Вчення про розчини. Модуль 2. Неорганічна хімія. // Методичні рекомендації для самопідготовки, виконання  контрольних робіт з неорганічної хімії для студентів І курсу фармацевтичного факультету (заочна форма навчання). – Тернопіль. – 2011. 168 с.

5. Поляк О.Б., Іванець Л.М., Дребот І.С. Хіміко-токсикологічне дослідження дезлоратидину // Матеріали 4-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю "Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів". – Тернопіль, 2011. – С. 115-116.

6. Л.В. Соколова, Л.М. Іванець, А.Є. Соколова, О.В. Лукієнко. Кріоскопічні дослідження соків кавуна і сливи // Фармацевтичний часопис,  2011. – № 4. – С. 43-46.

7. Л.В. Соколова, Л.М. Іванець, А.Є. Соколова, С.О. Хара. Визначення температури замерзання соків аронії та артишоку // Здобутки клінічної та експериментальної медицини, 2011. - № 2. – С. 166-169.

 

2012 р.

1.             Іванець Л.М. Методичні вказівки до практичних занять з фізичної та колоїдної хімії для студентів фармацевтичного факультету за спеціальністю "Фармація" заочної форми навчання. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 70 с.

2.             Л.В. Вронська, Л.М. Іванець, М.М. Михалків, Г.Я. Загричук. Шляхи покращення якості підготовки фахівців в Україні // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю ''Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у МВ(Ф)НЗ ІІІ-IV рівнів акредитації". – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2012. – С. 94.

3.             Поляк О.Б., Іванець Л.М., Дребот І.С. Вивчення розподілу дезлоратадину та збереження в органах отруєних ним тварин // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия "Биология, химия". – Т. 25 (64). – 2012. - № 2. – С. 270-273.

4.             Лихацький П.Г., Фіра Л.С., Пида В.П., Іванець Л.М. Перебіг процесів вільнорадикального окиснення у щурів різного віку за умов нітритної інтоксикації // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Хімія природних сполук". – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2012. – С. 84.

 

2013 р.

1. Л.М. Іванець, О.Б. Поляк. Роль розрахункових задач з модулів "Колоїдна хімія" та "Фармацевтична хімія" у підготовці спеціалістів фармації // Медична освіта. – 2013. - № 3. – С. 133-135.

 

2014 р.

1. Сем’янів О.В., Поляк О.Б., Іванець Л.М. Розробка методик ідентифікації лоратидину в таблетках // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Роль та місце медицини у забезпеченні здоров’я людини у сучасному суспільстві”. – Львів, 2014. – С. 107-108.

2. Іванець Л.М., Поляк О.Б., Загричук Г.Я. Дослідження механізму реакції гідразиду О,О-дифенілтіофосфорної кислоти з фенілізотіоціанатом // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия "Биология, химия". – Т. 27 (66). – 2014. - № 1. – С. 277-282.

3. Г. І. Фальфушинська, Л. М. Іванець, Г. Я. Загричук. Оптимізація процесу вивчення блоку хімічних дисциплін у медичних закладах шляхом використання віртуальних програм // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю “Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи в організації навчального процесу у вищому медичному (фармацевтичному) закладах України. – Тернопіль, 2014. – С. 394

4. Сем’янів Оксана, Зарівна Надія, Іванець Людмила. Розробка методики кількісного визначення лоратадину // Тез. доп. XVIІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль, 2014. – С. 271.

5. Г. І. Фальфушинська, Л. М. Іванець, Г. Я. Загричук. Віртуальні навчальні програми з хімічних дисциплін в організації навчального процесу в медичних закладах // Медична освіта. – 2014. - № 4. – С. 115-117.

 

2015 р.

1. Іванець Л.М., Поляк О.Б. Вплив структури гідразидів О,О-діарилтіофосфорних кислот на вільну енергію активації їх реакції з фенілізотіоціанатом // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка та хіміко-біологічного факультету «Концепція сталого розвитку та її реалізація в освіті». – Тернопіль. – С. 9.

2. Г. І. Фальфушинська, Л. М. Іванець, Г. Я. Загричук. Порівняльна характеристика навчальних планів блоку базових хімічних дисциплін підготовки фахівців за спеціальністю “Фармація” та “Лікувальна справа” у медичних ВНЗ країн-асоційованих партнерів ЕРАЗМУС // Медична освіта. – 2015. - № 4. – С. 60-63.

 

2016 р.

1. Іванець Л.М. Вивчення кінетики реакції хлор-заміщених гідразидів О,О-дифенілтіофосфорної кислоти з фенілізотіоціанатом в органічних розчинниках // Перший незалежний науковий вісник. – 2016. – № 9. – С. 190-194.

 

 

ĉ
Л.М. Іванець,
11 лист. 2016 р., 01:53
Comments