Наукові публікації

1. Кравчук Л.В., Кравчук Л.О. Правове регулювання відносин громадських 
структур з органами державної влади в умовах становлення громадянського

суспільства /Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 6-8 жовтня

2011р.-Сімферополь:ЦРОНІ .

2. Кравчук Л.О. Законодавче регулювання взаємодії громадських структур з

органами місцевого самоврядування. Матеріали міжнародної науково-практичної

конференції «Инновации и научные исследования, а также их применение на

практике», 29.05-31.05.2012.- Варшава, 2012, с.42-45.

3. Кравчук Л.В, Кравчук Л.О. Через мислення і мову до розвитку почуття

національної приналежності. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної

конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я.

Горбачевського, 9-10 жовтня 2012р.,- Тернопіль: Укрмедкнига, 2012,- с. 29-30.

4. І.Р.Бекус , М.В. Кирилів, Н.А. Василишин, Л.О. Кравчук // Хімія природних

сполук: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-прктичної конференції, 30-31 жовтня

2012р.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2012,- с.60-61.

5. Н.А.Василишин, Є.Б.Дмухальська, Л.О.Кравчук. Викладання медичної хімії за

кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Матеріали Х

ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю. 18-

19 квітня 2013р.- Тернопіль: Укрмедкнига , 2013, с.224-225.

6. Л.В.Кравчук , Л.О.Кравчук. Фізичне виховання як фактор формування здоров*я

людини. Збірник тез науково –методологічного семінару. 14 червня 2013р.-

Тернопіль, с.26-29.

7. Медвідь І.І., Фіра Л.С., Лихацький П.Г., Кравчук Л.О. Вивчення

8. цукрознижувальної настойки з листя шовковиці чорної / Материалы

Международной междисциплинарной научной конференции. Биологически активные

вещества и материалы: Фундаментальные и прикладные вопросы получения и

применения. 27 мая-1июня 2013, Новый Свет, АР Крым, Украина.

9. .Л.О.Кравчук, Т.Б.Кадобний , Л.В.Кравчук. Природа допитливості та

формування почуття істини у студентства. Матеріали Всеукраїнської навчально-

наукової конференції з міжнародною участю « Досягнення і перспективи

впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих

медичних /фармацевтичному/ навчальних закладах України». 15-16 травня 2014р.-

Тернопіль: Укрмедкнига,2014,.с.631-632.

10. Кравчук Л.В., Кравчук Л.О. Формування фізичної культури ,як засіб здоров’я-

збереження .2 Міжнародний науково-методологічний семінар , 26 червня2014р.-

Тернопіль,с.29-30.

11. Кравчук Л.В.,Кравчук Л.О. Мова як засіб формування та розвитку

мислення.Матеріали регіональної науково-практичної конференції, 26-27 червня

2014р.-Тернопіль: Укрмедкнига,2014, с.35.

12. П’ятницький Ю.С.,Підручна С.Р.,Кравчук Л.О.Вплив кріоксенодерми на

показники перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи за умов

алергічного дерматиту.Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’ я

України.2(60),Київ-2014, Тернопіль-2014,с.117- 120.

13. С.Р.Підручна, Л.О.Кравчук. Рівень активностІ каталази і вІдновленого

глутатіону на тлі тяжкої та комбінованої травми. Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та

фармакології». Медична хімія 3(60),том 16,2014р.,-с.131.

14. В.В. Маврутенков 1 , Н.В. Жукова 2 , Л.О. Кравчук 3 Рівень протеїну s100b в сироватці

крові хворих з ко-інфекцією віл/туберкульоз, як нейроспецифічний біомаркер

ятрогенної нейротоксичності Медична хімія -2015

15.Кравчук Л.В.,Кравчук Л.О.,Островська Н.Д. Реформування медицини

Тернопільщини в 40-х роках як здоров’язберігаючий фактор нової радянської

політики. Матеріали регіональної науково-практичної конференції

«Філософія,методологія,психолого-педагогічні аспекти формування культури

здоров’язбереження”.24-25вересня 2015р.-Тернопіль:Укрмедкнига,2015,с.23- 27.

16.Леонід Кравчук, Лариса Кравчук, Оксана Лабівка. Здоров’язберігаючі аспекти

розбудови медицни на Тернопільщині в період 1939-1941 років. Медична

освіта – 2015.- №3, с.145-147.

17.Л.О.Кравчук , Т.Б.Кадобний , Н.А.Василишин. Формування і розвиток позитивних

почуттів у студентів у процесі навчання. Матеріали Х111 Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю , 12-13 травня 2016р.-Тернопіль :

Укрмедкнига , 2016, с.193.
Comments