Наукові публікації

Наукові статті

1.            Синтез, фізико-хімічні властивості та специфічна біологічна активність імідопохідних деяких пероксикарбонових кислот / М.Є.Блажеєвський, Л.С.Криськів, Н.Є.Шевельова // Журн. орг. та фарм. хімії. – 2012. – Т. 10, №. 39 – С. 46-50.

2.           Кінетико-спектрофотометричне визначення ацетилхоліну / М.Є. Блажеєвський, Л.С. Криськів// Укр. мед. альманах. – 2012. – Т. 15, № 3 – С. 31-33.

3.            Кінетико-спектрофотометричне визначення спазмолітину / М.Є. Блажеєвський, Л.С. Криськів // Фармацевтичний журнал. – 2012. – № 6 – С. 67-73.

4.            Kinetic spectrophotometric determination of acetylsalicylic acid in dosage form "ACELYSIN-KMP" / M. Blazheyevskiy, L. Kryskiw // J. Chem. Pharm. Res. – 2013. – V. 5, №10. – P. 102–107.

5.            Кінетико-спектрофотометричне визначення арпеналу за реакцією пергідролізу / М.Є. Блажеєвський,  Л.С. Криськів // Проблеми екологічної та медичної генетики та клінічної імунології. – 2014. – Т. 1, №. 121 – С. 189-196.

6.            Development of the kinetic-spectrophotometric method for quantitative determination of zopiclone in tablets by the perhydrolysis reaction / M.Ye.Blazheyevskiy, L.S.Kryskiw // Вісник фармації. – 2014. – Т. 3, №. 79 – С. 38-41.

7.            Кінетико-спектрофлуориметричне визначення D,L-лізину ацетилсаліцилату за реакцією пергідролізу з калію гідрогенпероксомоносульфатом у препараті «Ацелізин-КМП» / М.Є. Блажеєвський, Л.С. Криськів // Фармаком. – 2014. – Т. 4. – С. 35-41.

8.            Кинетико-спектрофотометрическое определение ацетилсалициловой кислоты в мицеллярной среде // Блажеевский Н. Е., Крыськив Л.С. Life and social programs of biological organisms’ existence quality development. Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the LXXXV International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in Medicine and Pharmaceutics, Biology, Veterinary Medicine and Agriculture (London, July 24-July 29, 2014) : – London: IASHE, 2014. – 64 P.

9.            Kinetic spectrophotometric method for the determination of suxamethonium chloride / M. Blazheyevskiy, L. Kryskiw // Chemistry & chemical technology – 2015. – V. 9, №3. – P. 261–265.

 Патенти

1.            Декл. пат. на кор. мод. № 90893 Спосіб кількісного визначення сукцинонітрилу; G01N 21/77 М.Є. Блажеєвський, Л.С. Криськів. – № u 2014 00855; заявл. 30.01.14.; опубл. 10.06.2014, Бюл. №11.

2.            Декл. пат. на кор. мод. № 92678 Спосіб кількісного визначення ацетильної функціональної складової; G01N 21/77, М.Є. Блажеєвський, Л.С. Криськів. – № u 2014 03542; заявл. 07.04.14; опубл. 26.08.2014, Бюл. № 16.

Тези доповідей

1.            Солі акридинію як хемілюмінесцентні реагенти на похідні дитіофосфатної кислоти /М.Є. Блажеєвський, Л.C. Криськів // Сучасні проблеми судово-токсикологічної науки і практики: Матер. всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (9-10 квітня 2009 р., м. Харків)/ – Харків: Вид-во НФаУ, 2009. – С. 33-36.

2.            Кінетичне визначення ацетилхоліну за реакцією пергідролізу / М.Є. Блажеєвський, Л.С. Криськів // Матеріали ІІІ з‘їзду токсикологів України «Сучасні проблеми токсикології. Безпека їжі та середовища життєдіяльності людини» (Київ, 18-19 грудня 2011 р.). – С. 148-149.

3.            Кінетико-спектрофотометричне визначення дилтіазему/ М.Є. Блажеєвський, Криськів Л.С.// Тези доповідей. Річна сесія наукової ради НАН України з проблеми „Аналітична хімія”. 3-10 червня 2012 р., с. Гурзуф, АР Крим, Україна. – 2012. – С. 16.

4.            Кількісне визначення спазмолітину кінетичним методом за реакцією пергідролізу/ Л.C. Криськів, М.Є. Блажеєвський// Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених (19-20 квітня 2012 р.). – Х.: НФаУ, 2012. –С. 147.

5.            Кінетико-спектрофотометричне визначення триацетину / Блажеєвський М.Є., Криськів Л.С. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології: Матеріали ІІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (21-23 листопада 2012 р.). – Х.: Вид-во НФаУ, 2012. – С. 22-23.

6.            Кінетичне визначення сукцинонітрилу за реакцією пергідролізу / Блажеєвський М.Є., Криськів Л.С. // «Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку» Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 08 – 09 лютого 2013 року): Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2013. – С. 84-88.

7.            Aspirin kinetic-spectrophotometric assay with peroxymonosulfate / M.E. Blazheyevskiy, L.S. Kryskiw // Actual questions of development of new drugs: Abstracts of XX international scientific and practical conference of young scientists and students (April 25-26, 2013). – Kh.: Publishing Office, 2013. – Р. 73.

8.            Кінетико-спектрофотометричне визначення суксаметонію хлориду за реакцією пергідролізу / М.Є. Блажеєвський, Л.С. Криськів // IX Всеукраїнська конференція з аналітичної хімії: Тези доп. / Донецький національний університет; Відп. ред.: В. П. Антонович, А.С. Алемасова. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2013. – С. 70.

9.            Кінетико-спектрофлуориметричне визначення АСК у препараті «АЦЕЛІЗИН-КМП» М.Є. Блажеєвський, Л. С. Криськів, А.В. Єгорова, Ю.В. Скрипинець, І.І. Леоненко // c. 15-19 «Медична  наука та медична практика в Україні: проблеми розвитку та взаємодії»: Матеріали  міжнародної  науково-практичної  конференції (м. Одеса, 8-9 листопада 2013 року). Одеса: ГО «Південна фундація медицини», 2013. – С. 15-19.

10.       Кінетико-спектрофотометричне визначення арпеналу за реакцією пергідролізу / М.Є. Блажеєвський, Л.С. Криськів // «Сучасні тенденції розвитку медичної науки та медичної практики.» Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 20 – 21 грудня 2013 року): – Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2013. – С. 81-85.

11.       Kinetic spectrophotometric determination of acetylsalicylic acid in dosage form "ACELYSIN-KMP" / M. Blazheyevskiy, L. Kryskiw // Actual questions of development оf new drugs: abstracts оf XX international scientific and practical conference of young scientists and student (April 22-23, 2014). – Kh.: Publishing Office, 2014 – P. 67.

12.       Застосування реакцій пергідролізу та пероксокислотного окиснення у фармацевтичному аналізі / М.Є. Блажеєвський, Л.С. Криськів // Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні Тенденції (2014 181-182. Київ, Україна, 9-12 червня 2014): – Київ, 2013. – С. 181-182.

13.       Хемілюмінесцентний метод визначення бензоїлу пероксиду за люміноловою реакцією / М.Є. Блажеєвський, Л.С. Криськів // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матер. І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Харків, 7-8 листопада 2014 р.). – Х.: НФаУ, 2014. – С. 30.

14.       Хемілюмінесцентний метод визначення бензоїлу пероксиду у лосьйоні «угресол» за люміноловою реакцією / М.Є. Блажеєвський, Л.С. Криськів // Аналітична хімія у фармації: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (19-20 березня 2015 р.). – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С. 78-79.

Comments