підручники та посібники

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ, ВИДАНІ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ

    Гробовий П.М., Загричук Г.Я., Фальфушинська Г.І. Основи хімії елементів – Тернопіль: В-во Капюка, 2001 – 267 с.
 Демид А.Є., Загричук Г.Я. Загальна та неорганічна хімія (за напрямком підготовки “Фармація, промислова фармація” очна форма навчання). Робочий зошит у 2 частинах. / Демид А.Є., Загричук Г.Я.. – Тернопіль: Вид. центр Темр. – 2017. – 136 с; 112 с.
 Загричук Г.Я. Неорганічна хімія (за напрямком підготовки “Фармація” заочна форма навчання). Робочий зошит . / Загричук Г.Я.. – Тернопіль: Вид. центр Темр. – 2011. – 168 с.
 Загричук Г.Я. Органічна хімія (за напрямком підготовки “Фармація” заочна форма навчання). Робочий зошит . / Загричук Г.Я.. – Тернопіль: Вид. центр Темр. – 2017. – 136 с.
Іванець Л.М. Фізична та колоїдна хімія (за напрямком підготовки “Фармація” заочна форма навчання). Робочий зошит . / Іванець Л.М. – Тернопіль: Вид. центр Темр. – 2016. – 75 с.

Рекомендована література

Неорганічна хімія

підручники: 

  1. Левітін Є.Я., Бризицька А.М., Клюєва Р.Г. Загальна та неорганічна хімія. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 464 с.
  2. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія: Підруч. Для студ. вищ. навч. закл. –ВТФ «Перун», 2004. – 480 с. 
  3. Рейтер Л.Г. Степаненко О.М., Басов В.П. Теоретичні розділи загальної хімії: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2003. – 344 с.
  4.  Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. – М.: Высшая шк., 2003. – 743 с.
  5. Загальна та неорганічна хімія: У 2-х ч./О.М.Степаненко, Л.Г.Рейтер, В.М.Ледовских, С.В.Іванов. – К.: Пед. Преса, 2002.– Ч. І.– 520 с.
  6. Каличак Я.М., Кінжибало В.В., Котур Б.Я. та ін. Хімія. Задачі, вправи, тести: Навчальний посібник. – Львів: Світ, 2001. – 176 с.
  7.  В. Гомонай, С. Мільович Біонеорганічна хімія. – Ужгород: ВАТ «Патент», 2006. – 200 с.

посібники: 

  1. Телегус В.С., Бодак О.І., Заречнюк О.С., Кінжибало В.В. Основи загальної хімії – За ред. В.С. Телегуса: Підручник – Львів: Світ, 2000 – 424 с.
  2. Ершов Ю.А. Попков А.С. Берлянд А.З. Книжник А.З. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов. – М.: Высш. шк., 2000. – 560 с.
  3. Гробовий П.М., Загричук Г.Я., Фальфушинська Г.І. Основи хімії елементів – Тернопіль: В-во Капюка, 2001 – 267 с.
Результат пошуку зображень за запитом "загальна хімія картинка"


General and Inorganic Chemistry

Textbooks: 

1. General and
Inorganic Chemistry / Levitin Ye.Ya., Vedernikova I.A. – Kharkiv: Publishing House of NUPh: Golden Pages, 2009. – 360 p.
2. Inorganic Chemistry. 6thEdition // D. Shriver, M. Weller, T. Overton, J. Rourke, F. Armstrong. ‑ Freeman/Worth, 2014. – 830 p. ISBN-13: 9781429299060.
3. Advanced Inorganic Chemistry. 6th Edition // F. A. Cotton, G. Wilkinson, C.A. Murillo, M.  Bochmann. ‑ Wiley-Interscience: New York, 1999. ‑ 1355 pp. ISBN 0-471- 19957-5.

4. Principles of Inorganic Chemistry // B. W. Pfennig. – Wiley, 2015. ‑ 760 p. ISBN: 978-1-118-85910-0.

Органічна хімія 

підручники: 

1. Черних В.П., Зіменковський Б.С., Гриценко І.С. Органічна хімія /За заг. ред. В.П. Черних. – 2-ге вид., випр. і доп. - X: Вид-во НФаУ; Оригінал, 2008. - 752 с.
2. Ю.О. Ластухін, С.А. Воронов. Органічна хімія. - Львів “Центр Європи”, 2006. – 864 с. 
3. В.П.Черних, I.С.Гриценко, М.О.Лозинський, З.І.Коваленко Загальний практикум з органічної хімії: Навч. посіб. для студ. ВНЗ III -IV рівнів акредитації /Під загальн. ред. В.П.Черних. - X.: Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2003. - 592 с.
4. В.Л. Белобородов, С.Е. Зурабян, А.П.Лузин, Н.А. Тюкавкина. Органическая химия. – Москва «Дрофа», 2003. – 639 с. 
5. Н.Н. Артемьева, В.Л. Белобородов, С.Е. Зурабян, А.А.Кост, А.П.Лузин, В.Е. Ручкин, И.А.Селиванова, Н.А. Тюкавкина Руководство к лабораторным занятиям по органической химии. – Москва «Дрофа», 2002. – 384 с. 

посібники: 

1. Березин Б. Д. Курс современной органической химии. – М.: Высшая школа, 2003.–768 с. 
2. Робертс Дж., Касерио М. Основы органической химии: В 2 кн. /Пер. с англ. /Под ред. А.Н. Несмеянова. – М.: Мир. 1968. 
3. Марч Дж. Органическая химия: В 4 т. – М.: Мир, 1987, 
4. Грефе Ю., Ремане Х. Органическая химия. – М.: Химия, 1979. – 832 с. 
5. Шабаров Ю.С. Органическая химия: В 2 кн. – М.: Химия, 1996. – 847 с. 
6. Физер Л., Физер М. Органическая химия: В 2 кн. – М.: Химия, 1969. 
7. Найдан В.М. Органічна хімія (Малий лабораторний практикум). – Київ, 1994. – 336 с. 
8. Некрасов В.В. Руководство к малому практикуму по органической химии. – М.: Химия, 1964. 9. Голодников Г.В., Мандельштам Т.В. Практикум по органическому синтезу. – Издательство ЛГУ имени А.А. Жданова, 1976.

Organic Chemistry

Textbooks:  

Handbooks:
Фізична та колоїдна хімія 

підручники: 

Мороз А.С., Яворська Л.П., Луцевич Д.Д. та ін. Біофізична та колоїдна хімія. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 600 с.

Кабачний В.І., Осипенко Л.К., Грицан Л.Д. та ін. Фізична та колоїдна хімія – Х.: Прапор, В-во УкрФА, 1999. – 368 с.

                                                                                                            посібники: 

Кабачний В.І., Осипенко Л.К., Грицан Л.Д. та ін. Фізична та колоїдна хімія. Збірник задач. – Х.: Золоті сторінки, 2001. – 207 с.

Physical and Colloidal Chemistry

Textbooks: 

1. Physical and Colloid Chemistry / V. I. Kabachnyy, L. K. Osipenko, L. D. Grytsan ; ed. by V. I. Kabachnyy.  Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2011. 376 p.

2. Pashley RMApplied Colloid and Surface Chemistry / RMPashley, MEKaraman. ‑ John Wiley & Sons Ltd, 2004. ‑ 200 p.

Handbooks:

1. Handbook of Surface and Colloid Chemistry, Fourth Edition ; ed by K. S. Birdi. ‑ CRC Press : Taylor and Francis Group, 2015. – 708 p.

2.Handbook of Applied Surface and Colloid Chemistry, Volume 1-2 ; ed by K. Holmberg. – John Wiley & Sons Ltd, 2002. ‑ 1110 p.

Медична хімія 

підручники: 

1. Медична хімія: підручник/ В. О. Калібабчук, І. С. Чекман, В. І. Галинська та ін.; за ред. проф. В. О. Калібабчук. К.:ВСВ “Медицина”, 2013. — 336 с.
2. Порецький А.В., Баннікова-Безродна О.В., Філіппова Л.В. Медична хімія: : Підручник. — К.: ВСВ “Медицина”, 2012. — 384 с.
3. Мороз А.С. Медична хімія : підручник /А.С. Мороз, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська. – Вінниця : Нова книга .2006. ­ 775 с.

Medical Chemistry

Textbooks:  

Результат пошуку зображень за запитом "medical chemistry textbook картинка"Пов’язане зображення

Біологічна та біоорганічна хімія 

підручники: 

Результат пошуку зображень за запитом "біологічна та біоорганічна хімія картинка"Результат пошуку зображень за запитом "біологічна та біоорганічна хімія картинка"

Biological and Bioorganic Chemistry 

Textbooks: 

Результат пошуку зображень за запитом "Biological and Bioorganic Chemistry Textbooks: картинки"

Результат пошуку зображень за запитом "Biological and Bioorganic Chemistry Textbooks: картинки"

Comments