монографії, патенти

Монографії

 1. Молекулярні реакції водних тварин на вплив пошкоджувальних чинників середовища : монографія / Столяр О. Б., Фальфушинська Г.І., Гнатишина Л.Л., Юкало В.Г. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. - 352 с.
 2. Electrooptic Phenomena in Conjugated Polymeric Systems Based on Polyaniline and Its Derivatives / О. І. Aksimentyeva, О. І. Konopelnyk, and D. О. Poliovyi. – In : Computational and Experimental Analysis of Functional Materials. – Apple Academic Press, 2017. – P. 91-150
 3. Столяр О.Б., Фальфушинська Г.І., Гнатишина Л.Л., Мітіна Н.Є., Заіченко О.С., Стойка Р.С.Екотоксичність промислових наноматеріалів. Аналіз проблеми та методологічні засади оцінювання // Глава5.4. монографії Багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини: молекулярний дизайн, синтез ізастосування» / Редкол. Р.С. Стойка (гол. ред.); НАН України – К.: Наукова думка, 2017. – 363, 24 с. іл. − С. 210-236.

Патенти

 1. Деклараційний патент на корисну модель № 52992 (UA), МПК (2009), А51К 38/04, В63С 9/00, С12N 9/00, G01N 9/00, G01N 33/00. Спосіб оцінки токсичності водного середовища / Столяр О. Б.,Фальфушинська Г. І., Гнатишина Л. Л. (Україна). Заявл. 22.01.2010. Опубл.27.09.2010, Бюл. № 18. // Deсlaration patent, # 52992 (UA), МПК (2009), А51К 38/04, В63С 9/00, С12N 9/00, G01N 9/00, G01N 33/00. Method of evaluation of the toxicity of water environment / Stoliar O.B., Falfushynska H.I., Gnatyshyna L.L.(Ukraine). 22.01.2010. Publ. 27.09.2010, Bul. #18. http://uapatents.com/6-52992-sposib-ocinki-toksichnosti-vodnogo-seredovishha.html
 2. Деклараційний патент на корисну модель № 86249 (UA), МПК (2013.01), G01N 33/00. Спосіб біоіндикації токсичності водного середовища / Столяр О.Б., Фальфушинська Г.І.,Гнатишина Л.Л., Турта О.О. (Україна). Заявл. 27.05.2013. Опубл. 25.12.2013, Бюл. № 24. // Deсlaration patent # 86249 (UA), IPC (2013.01), G01N 33/00. Method of bioindication of the toxicity of water environment / Stoliar O.B., Falfushynska H.I.,Gnatyshyna L.L., Turta O.O. (Ukraine). http://uapatents.com/7-86249-sposib-bioindikaci-toksichnosti-vodnogo-seredovishha.html
 3. Деклараційний патент на корисну модель № 96650 (UA), МПК (2015.01), G01N 33/00, G09В 23/28. Спосіб прогнозу вузлоутворення у тканині щитоподібної залози людини / Фальфушинська Г.І., Столяр О.Б., Шульгай А.Г., Гнатишина Л.Л., Шідловський О.В. (Україна). Заявл. 08.09.2014. Опубл 10.02.2015, Бюл. № 3. // Deсlaration patent 96650 (UA),IPC (2015.01), G01N 33/00, G09В 23/28. Method of prognosis of nodular formation in human thyroid tissue. Falfushynska H.I., Stoliar O.B., Shulgai A.H., Gnatyshyna L.L., Shidlovskyi O.V. (Ukraine). 08.09.2014. Publ. 10.02.2015, Bul. # 3. http://uapatents.com/7-96650-sposib-prognozu-vuzloutvorennya-u-tkanini-shhitopodibno-zalozi-lyudini.html
 4. Деклараційний патент на корисну модель № 100776 (UA), МПК (2006.01), G01N 33/48, G09В 23/28. Спосіб раннього виявлення дисфункції щитоподібної залози йододефіцитної етіології / Фальфушинська Г.І., Столяр О.Б., Гнатишина Л.Л., Осадчук О.Й. (Україна). Заявл. 20.02.2015. Опубл 10.08.2015, Бюл. № 15. // Deсlaration patent # 100776 (UA), IPC(2006.01), G01N 33/48, G09В 23/28. The method of early detection of thyroid dysfunction of iodine deficiency etiology. Falfushynska H.I., Stoliar O.B., Gnatyshyna L.L., Osadchuk O.Y.(Ukraine). 20.02.2015. Publ. 10.08.2015, Bul. # 15. http://uapatents.com/8-100776-sposib-rannogo-viyavlennya-disfunkci-shhitopodibno-zalozi-jjododeficitno-etiologi.html
 5. Деклараційний патент на корисну модель № 101200 (UA), МПК (2015.1), G01N 33/00, G01J 3/00. Спосіб оцінки безпеки промислових металовмісних наноматеріалів із застосуванням біомаркерів / Фальфушинська Г. І., Столяр О. Б., Гнатишина Л. Л. (Україна). Заявл. 06.04.2015. Опубл.25.08.2015, Бюл. № 16. http://uapatents.com/7-101200-sposib-ocinki-bezpeki-promislovikh-metalovmisnikh-nanomaterialiv-iz-zastosuvannyam-biomarkeriv.html
 6. Деклараційний патент на корисну модель № 104078 (UA), МПК (2016.01), G01N 33/00, G09B 23/28, G01N 33/48. Спосіб раннього виявлення та прогнозу патологій щитоподібної залози та яєчників людини на підставі мікроелементного складу / Фальфушинська Г. І., Столяр О. Б., Шульгай А. Г., Осадчук О.Й., Гнатишина Л. Л., Шульгай А.-М. А. (Україна). Заявл. 10.07.2015. Опубл.12.01.2016, Бюл. № 1. // Declaration patent 104078 (UA), IPC (2016.01), G01N 33/00, G09B 23/28, G01N 33/48. The method of early detection and prognosis of human thyroid and ovarian pathology on the basis of trace element composition. Falfushynska H.I., Stoliar O.B., Shulgai A.H., Osadchuk O.Y., Gnatyshyna L.L., Shulgai A.-M. (Ukraine). 10.07.2015.Publ.12.01.2016, Bul. № 1. http://uapatents.com/8-104078-sposib-rannogo-viyavlennya-ta-prognozu-patologijj-shhitopodibno-zalozi-ta-yaehchnikiv-lyudini-na-pidstavi-mikroelementnogo-skladu.html
 7. Патент 74083 України, МПК51 A 61 B 10/00. Спосіб оцінки цитодеструкції нейтрофілів при патологічному процесі / Марущак М. І., Криницька І. Я., Бекус І. Р.; заявл. 31.05.2012; опубл. 10.10.2012, Бюл. № 19.
 8. Патент на корисну модель №90337 від 26.05.2014р. Спосіб отримання полімерного електрохромноо матеріалу. / Аксіментьєва О.І., Польовий Д.О., Конопельник О.І., Горбенко Ю.Ю.
 9. Пат. 116626 Україна, 51МПК А61K 31/00, А61Р 3/00, А61Р 17/18, А61Р 39/00. Спосіб корекції метаболічних порушень в організмі тварин за умов комбінованого впливу тетрахлорметану та карбофосу / Л. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихацький, Н. І. Бурмас; заявник і власник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». – № 201613230; заявл. 23.12.16 ; опубл. 25.05.17, Бюл. № 10. – 2 с.
 10. Пат. 115231 Україна Деклараційний патент на корисну модель МПК А61К38/4, B63C9/00 C12N9/00 G01N33/00 Спосіб експрес-оцінки вмісту нітритів у воді спектрофотометричним методом (Україна). / Г.І. Фальфушинська, О.Б. Столяр, О.І. Горин, Л.Л. Гнатишина, Н.І. Руснак; заявник і власник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». Подано до розгляду, 11.2017. опубл. 10.04.2017, Бюл. № 7.

Авторські свідоцтва

1. Марценюк В.П., Чернецький Д.В., Федишин Н.С., Логін Т.І., Демид А.Є. Комп’ютерна програма «Спостереження осмосу» / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №65580. – 25.05.2016.

2. Марценюк В.П., Чернецький Д.В., Федишин Н.С., Логін Т.І., Демид А.Є. Комп’ютерна програма «Створення гальванічного елементу» / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №65581. – 25.05.2016.

3. Марценюк В.П., Чернецький Д.В., Федишин Н.С., Логін Т.І., Демид А.Є., Загричук Г.Я. Комп’ютерна програма «Отримання оксиду й діоксину Нітрогену та дослідження їх властивостей» / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №65587. – 25.05.2016.