Навчальна робота

Кафедра загальної хімії створена у 2013 р. На її базі навчаються студенти медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів та ННІ медсестринства, яким викладаються наступні дисципліни:

  • Медична хімія (медичний та стоматологічний факультет І курс)
  • Біологічна та біоорганічна хімія (медичний факультет І курс)
  • Неорганічна хімія (фармацевтичний факультет І курс)
  • Біогенні елементи (фармацевтичний факультет І курс)
  • Органічна хімія (фармацевтичний факультет ІІ курс)
  • Фізична та колоїдна хімія (фармацевтичний факультет ІІ-ІІІ курси)
  • Медична хімія (ННІ медсестринства І курс)

Теоретичнi й практичнi знання студенти здобувають на трьох мовах: українськiй, англiйськiй та росiйськiй.

Доц. Дмухальська Євгенія Богданівна проводить заняття з органічної хімії

з іноземними студентами 2 курсу фармацевтичного факультету (2016 рік)

Доц. Кирилів Марія Володимирівна проводить заняття з біоорганічної хімії

з іноземними студентами 1 курсу медичного факультету (2016 рік)

В основу організації педагогiчного процесу на кафедрi покладенi положення та рекомендацiї, оформленi у виглядi «Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського"».

Доц. Демид Анна Євгенівна проводить заняття з неорганічної хімії

зі студентами 1 курсу фармацевтичного факультету (2017 рік)

Асист. Гнатишина Леся Любомирівна проводить заняття з неорганічної хімії

з іноземними студентами 1 курсу фармацевтичного факультету (2016 рік)

На кафедрі загальної хімії впроваджено систему викладання, яка направлена на те, щоб студентам уже початкових курсів надавалась інформація, яка необхідна у практичній роботі медика, стоматолога, провізора першого столу. Так, на кафедрі стоврено протужну Web-сторінку, де розміщено інформацію щодо проведення кожного практичного занття та лекцій. Такий підхід дає можливість з перших курсів навчання виробити у студентів навички мислення. Необхідно відмітити, що кожне робоче місце студента укомплектоване наборами реактивів, хімічного посуду та обладнання. Вони мають можливість практично проводити дослідження, використовуючи сучасні методи.

Доц. Польовий Дмитро Олександрович проводить заняття з органічної хімії

зі студентами 2 курсу фармацевтичного факультету (2016 рік)

Доц. Іванець Людмила Миколаївна проводить заняття з фізичної та колоїдної хімії

зі студентами 2 курсу фармацевтичного факультету (2016 рік)

Велика кількість дисциплін, що викладаються на кафедрі, а також специфіка проведення практичних заннять вимагають спеціально підготовленого лаборантського складу, який забезпечує навчальний процес та наукові дослідження необхідними хімічними реактивами та посудом.

Для забезпечення високого рівня практичної підготовки студентів на кафедрі загальної хімії розроблено перелік матрикул та створено умови для їх застосування. Викладачами кафедри створено відеофільми з їх виконанням, які постійно доповнюються.

Матеріально-технічна база кафедри постійно оновлюється це дає можливість проводити практичні заняття на високому професійному рівні, формувати у студентів практичні навички, здійснювати компетентісний підхід до навчального процесу.

Навчальні кімнати кафедри загальної хімії (2018 рік)

У 2015 викладачі кафедри отримали 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір (А. Демид, Г. Загричук). Створено віртуальні навчальні програми з курсу загальної та неорганічної хімії. http://virtualsoft.tdmu.edu.ua/?cat=29. Зокема, це програми "Спостереження осмосу", "Створення гальванічного елементу", "Добування галогенів", "Добування оксидів Нітрогену та вивчення їх властивостей".


Віртуальні навчальні програми (2015 рік)

На заняттях студенти застосовують мультимедійну техніку, вчаться працювати віртуально.

Студентка 1 курсу фармацевтичного факультету Копель Віолета

на занятті з елективного курсу "Біогенні елементи" презентує доповідь (2018 рік)

Студенти 1-2 курсів, вивчаючи медичну, біоорганічну, неорганічну, органічну та фізичну хімії, отримують базові знання для вивчення біохімії, фармацевтиної, косметичної, токсикологічної хімії, стандартизації фармацевтичної продукції. Навички роботи з хімічним посудом та обладнанням, отримані на кафедрі загальної хімії, студенти нашого вузу успішно застосовують у подальшому навчальному процесі.

Асист. Бойко Лариса Анатоліївна проводить заняття з біоорганічної хімії

зі студентами 1 курсу медичного факультету (2018 рік)

Асист. Бурмас Наталія Іванівна на занятті з біоорганічної хімії

зі студентами 1 курсу медичного факультету (2018 рік)

Для підвищення ефективності контролю знань і раціонального використання часу студент має можливість здати комп’ютерний тестовий контроль дистанційно (тобто напередодні заняття) за системою Moodle. Для цього на кафедрі створено базу тестових завдань, яка введена в університетську систему Internet.

У рамках підготовки до ліцензованих тестових іспитів «Крок-1» та «Крок-2» викладачі постійно обговорюють найскладніші питання та ситуаційні задачі, проводять підготовчі контрольні роботи (відповідальні доц. Бекус І.Р., Гнатишина Л.Л., Фальфушинська Г.І. (2013-2015 рр.)). Висока якість підготовки студентів до ліцензійного іспиту «Крок-1. Фармація» та професійність науково-педагогічних кадрів сприяла вкюченню працівників кафедри доц. Загричука Г.Я. («Органічна хімія») та доц. Іванець Л.М. («Фізична та колоїдна хімія») у комісію з фахової експертизи «Крок-1. Фармація» підготовки завдань для ліцензійного іспиту при МОЗ України. Співробітники кафедри у 2008 р. видали посібники для підготовки до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-1» та методичні розробки для студентів заочної форми навчання з неорганічної, органічної, фізичної та колоїдної хімії.

Зусиллями викладачів кафедри для студентів очної та заочної форм навчання було видано ряд інформаційних матеріалів з неорганічної хімії, загальної та неорганічної хімії, органічної хімії та фізичної та колоїдної хімії.

Видавнича діяльність кафедри (2002-2018роки)