Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

1. Загричук Г.Я. «Реакції тетрафтороборатів арилдіазонію з алільними сполуками та солями неорганічних і органічних кислот»(Львів, Державний університет “Львівська політехніка”, 2000).

2. Кравчук Л.О. «Порушення захисних систем організму у тварин з гострим токсичним гепатитом та корекція їх за допомогою антиоксидантів та ентеросорбента» (Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2002).

3. Дмухальська Є.Б. «Детоксикаційна функція печінки у щурів різного віку за ураження кадмію хлоридом і солянокислим гідразином та способи її корекції» (Інститут біології тварин НААН, 2003).

4. Польовий Д.О. «Синтез і оптичні властивості спряжених поліаренів у тонкому шарі» (Львів, Львівський національний університету імені Івана Франка, 2005).

5. Іванець Л.М. «Дослідження реакційної здатності гідразидів О,О-діарилтіофосфорних кислот в реакції з фенілізотіоціанатом» (Донецьк, Інститут фізико-органічної хімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України 2007).

6. Демид А.Є. «Використання властивостей діетилдитіокарбамінату натрію в амперметричному аналізі катіонних сумішей»  (Дніпропетровськ, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», 2009).

7. Коваль М.І. «Вікові особливості обміну ліпідів у щурів за експериментального отруєння парацетамолом та корекція його порушень» (Інститут біології тварин НААН, 2009).

8. Чорна М.В. (Кирилів М.В.)«Вплив солей кадмію і кобальту на виникнення оксидативного стресу в білих щурів та корекція порушень металокомплексами й ентеросорбентом “Фібрабет» (Інститут біології тварин НААН, 2010).

9. Бекус І.Р. «Порушення обміну ліпідів і його корекція за умов гострої інтоксикації етанолом у щурів на тлі тривалої дії солей кадмію та свинцю» (Інститут біології тварин НААН, 2011).

10. Бойко Л.А. «Метаболічні порушення в організмі тварин за умов поєднаного впливу тетрахлорметану та фосфорорганічних сполук і шляхи їх корекції» (Тернопіль, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, 2012).

11. Гнатишина Л.Л. «Стрес-лімітуючі молекулярні системи прісноводних молюсків в умовах забруднення водного середовища» (Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2013).

12. Бурмас Н.І. «Вікові особливості окиснювальних процесів у щурів за умов поєднаного впливу туберкулостатиків і шестивалентного хрому» (Львів, Інститут біології тварин НААН, 2015).

13. Мілян І.І. «Фармакогностичне дослідження рослин роду Вероніка (Veronica L.) » (Львів, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2017).

14. Качур О.І. "Біохімічні маркери окиснювального стресу та запалення в умовах індукованого онкогенезу після застосування цитостатиків на тлі ентеросорбції" (ТНМУ імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, 2021).